Ограничения за местата, включени в Натура 2000

Проектите, които влизат в списъка на защитените територии съгласно Натура 2000 може да не са квалифицируеми за финансиране по КЛЕЕВЕИ.

Какво е Натура 2000?

През май 1992 г. правителствата на страните-членки на Европейския съюз приемат законова рамка за опазване на най-сериозно застрашените хабитати и видове в Европа. Законовата рамка се нарича Директива за хабитатите и тя допълва Директивата за птиците, приета през 1979 г. Директивата за птиците изисква създаване на Специални зони за защита на птиците (СЗЗ). Създаването на тези зони спомага за защитата и управлението на местата с редки и застрашени видове птици, тъй като птиците използват тези места за размножаване, хранене, зимуване или миграция. Директивата за хабитатите също изисква обозначаването на Специални зони за опазване (СЗО), за други видове и за хабитати. Тези зони предвиждат повишена защита и управление на места със застрашени видове животни, растения и хабитати. Специалните зони за защита на птиците (СЗЗ) и Специалните зони за опазване (СЗО) изграждат екологичната мрежа Натура 2000.

Как Натура 2000 влияе върху дейностите в такива зони?

Някои дейности се налага да бъдат ограничавани или спирани на места, определени като зони от Натура 2000, в които те представляват сериозна заплаха за видове или типове хабитати. Тези въпроси се разглеждат отделно за всеки конкретен случай. Запазването на видове и хабитати в добро състояние не винаги е несъвместимо с човешките дейности, всъщност, много географски зони са зависими от определен вид човешка дейност, необходима за тяхното управление и оцеляване, като например земеделието. Планирането и връзката с властите, местните организации, НПО и др. са от съществено значение с цел да се гарантира, че всички въпроси, свързани с Натура 2000 са идентифицирани и разгледани преди извършването на потенциални разходи.

 

Как мога да разбера дали мястото на моя проект влиза в списъка Натура 2000?

Всяка държава-членка трябва да състави списък с най-важните природни зони на хабитати и видове, посочени в Директивата за хабитатите и Директивата за птиците. Списъкът трябва да бъде представен за одобрение на Европейската комисия. Задача на всяка държава-членка, и за двата типа зони, е да определи необходимите постановления / цели за защитата на съответните места. България е в процес  на изпълнение на тази задача. Свържете се с консултантите на Енkон сървисис (office@enconservices.com), за да разберете дали мястото на Вашия проект влиза в списъка на Натура 2000 и кои дейности са ограничени или непозволени. За повече информация за защитените зони по Натура 2000 посетете www.natura.org.